ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ
   
  เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์
   
          มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
   
          สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
   
          พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
   
  โดยทีมงานคุณภาพ จากพี่บัณฑิตเกียรตินิยม และนักศึกษา ปริญญาโท - เอก
   
 
คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ  
   
 
  ใบรับรองคุณวุฒิสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการ