รับสมัครครูผู้ช่วยสอน มีคุณสมบัติ ดังนี้
 
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือ นักศึกษาที่กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  ถ้ามีผลงาน, ทุนทางวิชาการ หรือประสบการณ์ในการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีบุคลิกภาพและความเป็นครูที่ดี
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่