เกี่ยวกับเรา
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ติวเตอร์
อาจารย์กอล์ฟ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์จิ

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

อาจารย์ริน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 

ปริญญาโท สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ ม.มหิดล

อาจารย์เกมส์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์เอ็ม

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มหิดล


ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารทั่วไป รามคำแหง


ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รามคำแหง

อาจารย์แจ็ค

ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาธารณสุขศาตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

อาจารย์แฮกริด

National Institute of Development Institute, Bangkok, Thailand

Graduate School of Language and Comminication

Master of Arts Program in Language and Communication (International Program)

 

Mahidol University, Nakorn Prathom, Thailand

Faculty of Liberal Arts, Majoring English

Bachelor of Arts in English
SECOND CLASS HONORS

อาจารย์โก้

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

มหาลัยมหิดล (วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหิดล)

อาจารย์โบว์

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ


อาจารย์นิสา

Mahidol University

อาจารย์ปริ้น

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ส้มโอ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย(อักษรศาสตร์)