เกี่ยวกับเรา
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ติวเตอร์
อาจารย์กวาง

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) วิทยาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์กอล์ฟ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์กอล์ฟ

 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์กัน

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต​ (สาธารณสุขศาสตร์)​ ม.มหิดล

อาจารย์ก้าว

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาฯ


 ปริญญาโท อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์ขวัญ

 ปริญญาตรี คณะประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ณัช

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.มหิดล

อาจารย์ดิว

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ม.มหิดล


 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.มหิดล

อาจารย์ต่าย

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)​ ม.เกษตรศาสตร์


 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)​ ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์บิ๊ก
 ปริญญาตรีและปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์บุ๊ค

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ปุ๋ย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต​ (สาขา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)​ ม.มหิดล


ประกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิด