ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปีการศึกษา 2566

26/07/2565

 ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปีการศึกษา 2566

เริ่มตั้งแต่งทะเบียนในระบบ TCAS65 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 65
โดยมีรายละเอียดดังนี้




ที่มา: https://www.mytcas.com/news/announcement-235



ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566




ประกาศผล : 15 ธันวาคม 2565 (สอบด้วยคมพิวเตอร์)

         :  7 มกราคม 2566 (สอบด้วยกระดาษ)

ที่มา: https://www.mytcas.com/news/announcement-235





ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


ปฎิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 เริ่มสอบตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 65 – วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 65 
                                    โดยมีรายละเอียดดังนี้


ประกาศผล: 17 เมษายน 2566 


ข่าวสารทั้งหมด